0
انواع ویزای شینگن کدامند؟

این نوشته در سال میلادی 2017 نوشته شده است ولی بجز پاراگراف اول آن بقیه نوشته همچنان اعتبار دارد. در صورت اجرای این معاهده از میزان نفوذ لهستان در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد. شرایط

Comments